บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ดร.พงศกร  กาญจนธานินทร์ (อาร์ต)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 636
pongsakorn.k@nia.or.th

 “นวัตกรรมนั้นเป็นคำที่มีพลวัต (dynamics) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในสมัยก่อนอาจหมายถึงกระบวนการต่อยอดจากวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมได้ก้าวออกจากกรอบเดิม สู่การบูรณาการจากหลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต”

WORK

การทำงานในฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมนั้นมีความท้าทายสูงมากเนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วชนิดวันต่อวัน การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมใดใดก็ตามนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้จากหลากหลายสาขา ประสบการณ์ รวมถึง “จินตนาการ” ลงไปเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมนั้นสำเร็จโดยส่งผลกระทบต่อ “อนาคต” ไม่ใช่เพื่อ “ปัจจุบัน” เพราะเหตุนี้ การมองอนาคต (foresight) จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมนั้นตอบสนองความต้องการของอนาคตได้มากที่สุด นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือการมองอนาคตในการกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ได้แล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการเตรียมมาตราการและนโยบายในการรับมือและป้องกันอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

EXPERTISE

เครื่องมือการมองอนาคต (foresight tool) เป็นเครื่องมือเกิดจากการรวมกันจากหลากหลายสาขา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การกำหนดอนาคตนั้นสมบูรณ์ที่สุด ทางสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของภาพอนาคต รวมทั้งกำหนด ยุทธศาสตร์ และแนวทางให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายทางนวัตกรรม การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการนำเสนอภาพอนาคตนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และสร้างเครือข่ายของนักพัฒนานโยบายและนักอนาคตศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง

CREATIVITY

“จินตนาการ” เป็นสิ่งที่สำคัญในการบวนการมองอนาคต เพราะถ้าเราใช้เพียงข้อมูลกำหนดแนวโน้มหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกอย่างคงไปได้ดีไม่มีที่ติ แต่ในโลกความเป็นจริงนั้นวุ่นวายและซับซ้อนเกินกว่าจะใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว และมักจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวหรือเรียกว่าปัจจัยพลิกโฉม (disruption) ดังนั้น จินตนาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยมองอนาคตที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากชุดข้อมูล เช่นเดียวกับการพัฒนานวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องอาศัย จินตนาการ และกระบวนการมองอนาคตร่วมกันเพื่อสร้าง “state of the art” แห่งอนาคต

EDUCATION

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรียตินิยมอันดับ 1)

EXPERIENCE

• Foresight Training “Learn to design your future” by NIA and Chiang Mai University School of Public Policy (SPP)
• 5th International Workshop: Futures Thinking and Strategy Development, A Leadership Training Course by Dr. Sohail Inayatullah

DOWNLOAD

CURRENT POSITION

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม