homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0031/2562

สร้างเมื่อ : 12 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)

ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)

สร้างเมื่อ : 11 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)

อ0028/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ0030/2562

สร้างเมื่อ : 8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)

อ0027/2562

สร้างเมื่อ : 6 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562

สร้างเมื่อ : 5 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1”

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1”

สร้างเมื่อ : 5 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)

อ0022/2562

สร้างเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)

สร้างเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2019 เลขที่ อ0023/2562

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2019  เลขที่ อ0023/2562

สร้างเมื่อ : 21 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0022/2562

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0022/2562

สร้างเมื่อ : 21 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพSTEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0020/2562

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพSTEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0020/2562

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด