homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ – Chiangmai&Co

เลขที่ อ0052/2563

สร้างเมื่อ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เลขที่ อ0051/2563

สร้างเมื่อ : 15 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)

เลขที่ อ0050/2563

สร้างเมื่อ : 13 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0049/2563

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

เลขที่ อ0048/2563

สร้างเมื่อ : 1 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์

เลขที่ อ0047/2563

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น

เลขที่ อ0046/2563

สร้างเมื่อ : 29 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร

เลขที่ อ0044/2563

สร้างเมื่อ : 27 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (NIA Northern Regional Connect) ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ อ0045/2563

สร้างเมื่อ : 23 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

เลขที่ อ0043/2563

สร้างเมื่อ : 16 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech)

เลขที่ อ0042/2563

สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

เลขที่ อ0041/2563

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด