homeราคากลาง


ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม

จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

จ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ดาวน์โหลด

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0021/2561

ดาวน์โหลด

เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย เลขที่ อ0020/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0020/2561

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สนช. ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สนช. ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ”

จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ”

ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง เลขที่ อ0058/2560

 ประกาศร่างการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) เลขที่  อ0058/2560

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 19 ก.พ.-30 ก.ย.61

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 15 ม.ค.-30 ก.ย.61

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 

ดาวน์โหลด