homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ประกาศราคากลางจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0023/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0023/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ)

ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0063/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0063/2561 

ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0061/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformationด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0061/2561 

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาเปลี่ยน/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

จ้างเหมาเปลี่ยน/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0021/2561

ดาวน์โหลด