homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 0041/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 เลขที่ อ0040/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 เลขที่ อ0039/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1เลขที่ อ0038/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 เลขที่ อ0036/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0037/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ เลขที่ อ0035/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0035/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0034/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0034/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เลขที่ อ0033/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  เลขที่ อ0033/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" เลขที่ อ0032/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s  Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ อ0031/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0031/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0030/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่  อ0030/2561

ดาวน์โหลด