homekeyboard_arrow_right(ปิดรับสมัคร) การฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

(ปิดรับสมัคร) การฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

(ปิดรับสมัคร) การฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดการยกระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยวิทยากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ

วัน เวลา ฝึกอบรม: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม: ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*** หมายเหตุ ***
1. ประกาศผลการรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทางอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
2. การสมัครเข้ามา 1 ผู้ใช้งาน (1 อีเมลล์) มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมได้ 1 ที่นั่ง