homekeyboard_arrow_rightเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ShareHerb.com

“ShareHerb.com” เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านบริการเครือข่ายออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์กลางเพื่อเป็นแพลต์ฟอร์มให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ที่ประกอบด้วยระบบสังคมออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกที่สอดคล้องกับข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้พัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ทำให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความสะดวกและรวดเร็ว