homekeyboard_arrow_rightงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในหัวข้อ “นวัตกรรมสมุนไพรไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และ “การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1, ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 

ประเด็นเสวนา: แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ โดยได้กำหนดด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่เน้นการพัฒนาสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภายในประเทศ เพื่อช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2W8qbpG

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการ


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #Thematic #NCDs