หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 3

CHIEF CITY INNOVATION OFFICER : CCIO 2020 APPLICATION FORM

NATIONAL INNOVATION AGENCY | NIA ACADEMY | AREA-BASED INNOVATION

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการอบรม 60,000 บาท (เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาทุกภาคส่วน

ในการลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)

หลังจากกรอกใบสมัครนี้ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว (resume) เพื่อประกอบการสมัครมาที่
Email : cciothailand@gmail.com

*จำเป็น

ตอนนี้ระบบได้ทำการปิดการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ