พิสิทธิ์ พัวพันธ์

CONTACT

PHONE: 0863593168

LINKEDIN: –
EMAIL:ppuapan@yahoo.com,ppuapan@gmail.com,pisitp@mof.go.th

พิสิทธิ์ พัวพันธ์ (เล็ก)

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค

SELECTED EXPERIENCES

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ, ปริญญาดุษฏีบัญทิต (2555)

Field specialization: Development Economics

Courses include: Advanced Macroeconomics, Advanced Microeconomics, Econometrics,

International Trade Theory, International Finance, Financial Economics, Development Economics

BRANDEIS UNIVERSITY Waltham, MA

Graduate School of International Economics and Finance

M.A. in International Economics and Finance, May 2001

GPA: 3.9

Courses include: International Corporate Finance, Financial Theory, Accounting and Financial Analysis, International Macroeconomics, and Public Sector Economics

BOSTON COLLEGE Chestnut Hills, MA

B.A. in Economics, 1997 2

Courses include: International Finance, International Trade Policy, Industrial Organization, Microeconomics Theory, and Macroeconomics Theory

 

EDUCATION

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)

กันยายน 2552 – สิงหาคม 2558

ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

มกราคม 2551 – กันยายน 2552

เศรษฐกรระดับชำนาญการ ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์ เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

มกราคม 2549 – ธันวาคม 2550

ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาค กลุ่มการ วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

ตุลาคม 2546- ธันวาคม 2548

ปฏิบัติราชการที่ส่วนนโยบายรายจ่าย กลุ่มนโยบายรายจ่ายและงบประมาณ

สำนักนโยบายการคลัง

กรกฎาคม 2545- กันยายน 2546

ปฏิบัติราชการที่ฝ่ายนโยบายความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

ธันวาคม 2540 – สิงหาคม 2542

ปฏิบัติราชการที่ฝ่ายเงินกู้ทวิภาคี กองนโยบายเงินกู้ (ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันเป็น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง