ธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์

CONTACT

PHONE: 0818785675

LINKEDIN: –
EMAIL:teerachai_ubon@yahoo.com

ธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ (ธี)

ประธาน

SELECTED EXPERIENCES

ปี 2521 – 2523 – รับราชการ County of Monroe มลรัฐ New York ตำแหน่ง Senior Computer Analyst, U.S.A. สหรัฐอเมริกา
ปี 2523 – 2532 – บริษัท I.B.M. เมือง Boca Raton มลรัฐ Florida ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย VM System Support, Information System and Telecommunications Services, U.S.A. สหรัฐอเมริกา
ปี 2532 – ปัจจุบัน – ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจโตโยต้าอุบลราชธานี มีเครือข่ายการบริการในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ยโสธร และอำนาจเจริญ

 

EDUCATION

-การศึกษาพิเศษ – นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ 2547 )
-การศึกษาพิเศษ – นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 48 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2545-2546
-ปริญญาโท – Computer System Management, M.S. Rochester Institute of Technology, Rochester, New York. ปี 1986, U.S.A. สหรัฐอเมริกา.
-ปริญญาตรี – Computer Science, B.S. Rochester Institute of Technology Rochester, New York ปี 1978, U.S.A. สหรัฐอเมริกา