homekeyboard_arrow_rightรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ “โครงการแกล้งดิน”

จากแนวพระราชดำริและการใช้วิธีดำเนินการ “โครงการแกล้งดิน” ได้เน้นให้เห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการจนได้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขดินเปรี้ยว ซึ่งยังไม่มีที่ใดในโลกดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว และไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ และนำมาทำเป็นตำราเผยแพร่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) ของทุกปี
สำนักงานฯ จึงจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ค้นคิดพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่

1. ด้านผลงานนวัตกรรมเศรษฐกิจ

2. ด้านผลงานนวัตกรรมสังคม

3. ด้านการออกแบบ

4. ด้านนวัตกรรมสื่อ

5. ด้านวิสาหกิจเริ่มต้น

6. ด้านองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

7. ด้านธุรกิจเพื่อสังคม

8. ด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ

9. ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษา

10. ด้านนวัตกรรมที่มาจากข้าวไทย

Website รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ