บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ (อายุ 48 ปี)

กรรมการและเลขานุการ

board10@nia.or.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมผ่านระบบนวัตกรรม โดยปัจจุบัน สนช. ถือเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่เพราะบุคลากรของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆ ในกลุ่ม Gen M หรือ Millennials ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการส่งผ่านดีเอ็นเอที่แตกต่างไปจากหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและเตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรใน Gen C ต่อไป

ผมมองว่า Passion คือสิ่งสำคัญ ผมจึงพยายามทำให้ทุกคนมี Passion และเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานในสิ่งที่เขาสนใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและฝึกให้เขาเป็น Trendsetter จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านนวัตกรรมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสร้างรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะ สนช. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ซึ่งในอนาคตเราอยากให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นองค์กรที่สดใหม่ เปี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ (Young and Professional) มากยิ่งขึ้น โดยเราจะเป็นองค์กรรัฐที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และค้นหาตัวเอง ถือเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

WORK

เป้าหมายของเราคือการเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างและผลักดันให้ระบบนวัตกรรมเกิดคุณค่าที่ยั่งยืนในสังคมไทย ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงให้กับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างนวัตกรรมที่ สนช. ได้วางรากฐานไว้เพื่อเพิ่มทักษะหรือขีดความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริงและพร้อมแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างเต็มที่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ นวัตกรรมทำให้สังคมมีทางออกไม่ว่าจะเป็น

นวัตกรรมทางธุรกิจทางสังคมหรือทางการเมือง เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นสังคมแห่งนวัตกรรม เป็นสังคมที่มีฐานความรู้เพราะเมื่อเรามีสังคมที่มีฐานความรู้ นวัตกรรมก็จะเบ่งบานซึ่งกระบวนการทำให้เกิดนวัตกรรมนั้นไม่ยากและเมื่อคนเริ่มคิดถึงนวัตกรรมก็ควรเริ่มลงมือทำทันที ถ้าล้มเหลวก็ขอให้ลองใหม่

ในฐานะผู้นำองค์กรแห่งนวัตกรรม ผมมองว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองมีไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อไปปลุกให้ทุกคนในองค์กรได้เจอกับความท้าทายใหม่ๆ จากการทำงานในแต่ละวัน ผมอยากให้ทุกคน Alert ด้วยการถูกตั้งคำถามใหม่ๆ เพื่อให้ได้ใช้ความคิดและมีโจทย์ทางนวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนได้ Challenge ตัวเองอยู่เสมอ

EXPERTISE

สนช. เป็นองค์กรหัวก้าวหน้า ดังนั้นในแง่การทำงานจึงมีการวางนโยบายในเชิงรุกและวางกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างท้าทายในด้านต่างๆ เพราะเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอะไรบ้าง แต่เราคิดว่าเราคือคนที่สร้างระบบนวัตกรรมนั้นๆ ขึ้นมา

เราให้ความสำคัญในเรื่องของ “การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่”(Area-Based Innovation) ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติโดยจะดำเนินการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ได้แก่ระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor) เมืองนวัตกรรม (Innovation City) และย่านนวัตกรรม (Innovation District) ซึ่งจะมีการพัฒนาใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

“นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่และขายได้ แต่เป็นการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาและได้รับการยอมรับ”

EDUCATION

  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม Aalborg University, Denmark
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) University of Sussex, UK
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม, Linköping University, Sweden

EXPERIENCE

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
  • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
  • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
  • คณะทำงาน คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

DOWNLOAD

CURRENT POSITION

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)