บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ (อายุ 51 ปี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)
board9@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ปริญญาเอก :
Ph.D. in Agriculture (Agricultural and Forestry Engineering), University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2544
ปริญญาโท :
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2540
ปริญญาตรี :
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2537

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร