บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)
board6@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

• ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545
• หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549

• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2552
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 ปี 2553
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 (มหานคร รุ่นที่ 1)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 3 ปี 2558 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
• 2547 : Director Accreditation Program (DAP)
• 2547 : Director Certification Program (DCP)

EXPERIENCE

• รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
• ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการบริหาร บจ. มงคลสุธีโฮลดิ้ง
• กรรมการบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพลส แมนเนจเม้นท์
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• กรรมการบริหาร บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

• 2563 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
• 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• 2561 – ปัจจุบัน : ประธาน - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2561 – ปัจจุบัน : ประธานร่วมภาคเอกชน – สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
• 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ - สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
• 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
• 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
• 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
• 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
• 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา – โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
• 2531 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)