บุคลากร-ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

นงนุช  ท่วมจร (นุช)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 543
nongnuch@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

สนช. มอบช่องทางที่หลากหลาย สำหรับการทำนวัตกรรม เพื่อให้ทุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ซึ่งดิฉันทำหน้าที่เป็นนักพัฒนานวัตกรรม (Innovation Developer) โดยได้รับผิดชอบดูแลแผนงานวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation Business, SIB) โดยมุ่งเน้นแนวทางการยกระดับนวัตกรรมสินค้า หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป (One Tambon One Product, OTOP) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างความแตกต่าง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่ม OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งสำคัญคือ “นวัตกรรม” นอกจากนี้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย

EXPERTISE

ดิฉันได้มีโอกาสร่วมงานเป็น ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และ สนช. เมื่อปี พ.ศ. 2555 และเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ และ ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรม ICM : Innovation case manager และร่วมพัฒนางานโครงการคูปองนวัตกรรม ในยุคบุกเบิก ซึ่งได้ร่วมรังสรรค์และร่วมดำเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมของ สนช. โดยรับผิดชอบหลักในการ สรรหา และพัฒนาโครงการนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ISP: Innovation service provider ทำให้ได้เข้าไปร่วมสนับสนุน ร่วมงานกับกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรทางการศึกษา รวมถึงชุมชน หลากหลายพื้นที่นอกจากภาคเอกชนแล้วชุมชนสามารถเข้าถึงและทำประโยชน์ได้ และเล็งเห็นถึงพลังขับเคลื่อนจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ทุกเพศ และทุกช่วงอายุ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นพลังสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และสามารถดึงฐานข้อมูลงานวิจัยทุกภาคส่วนมา matching

CREATIVITY

ท่องเที่ยวศึกษาดูงานเปิดมุมมองทั้งในไทยและต่างประเทศ ร่วมกลุ่มปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมกลุ่มสถาบันสิ่งแวดล้อมต่างๆ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มชุมชน กลุ่มฐานข้อมูลงานวิจัย เครือข่ายนักวิจัย สามารถดึงฐานข้อมูลงานวิจัยทุกภาคส่วนมา matching สร้างโอกาสให้ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้นำมาประยุกต์ใช้ในทุกครั้งที่มีโอกาส

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

  • การพัฒนานวัตกรรม : ริเริ่ม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ภายใต้ “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” เพื่อผลักดันการยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) เช่น “CHOMNAD: ผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้” “อุดรนาคินทร์: ผงสีจากสีย้อมธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคาสำหรับตกแต่งสิ่งทอ”
  • บทความ : 3 พฤษภาคม 2560 : วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม : สร้างสรรค์เอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม...สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน https://www.facebook.com/NIAThailand/photos/a.203946639642670.45013.197893846914616/1308437092526947/?type=3&theater

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม