บุคลากร-ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

ศิรประภา  คลาสเซ่น (ขิม)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 502
siraprapha@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ดิฉันเป็น “ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสายงานที่ตรงกับองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา โดยดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago และระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดิฉันชอบงานในหน้าที่ที่ทำอยู่เพราะเป็นงานที่ได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือเป็นสินทรัพย์อันมีคุณค่าและมีมูลค่าของธุรกิจนั้นๆ โดยปัจจุบันดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและมีกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ในความรับผิดชอบคือ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” เรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “กลไก MIND CREDIT”

 

EXPERTISE

ดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้งานด้านกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพราะระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในสำนักงานกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นด้านกฎหมายธุรกิจและภาษี เมื่อจบการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทย จึงได้เริ่มทำงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต่อมาได้ย้ายมาประจำที่ สนช. ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก โดยงานหลักๆ ที่ทำอยู่คือการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นงานในหน้าที่ที่ต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

ดิฉันมั่นใจว่ากลไก MIND CREDIT ที่ได้พัฒนาขึ้นมาและสามารถเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม “MIND CREDIT จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย”

 

 

CREATIVITY

ดิฉันชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการให้ความรู้ ดังนั้นด้วยความที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมักใช้เวลาว่างในการเป็นวิทยากรบรรยาย เขียนบทความและเมื่อมีโอกาสก็มักจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานใน สนช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอัปเดตองค์ความรู้ให้กับตัวเองอีกด้วย

EDUCATION

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law

EXPERIENCE

  • ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • วิทยากรบรรยาย และเขียนบทความด้านกฎหมาย

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม