บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

กฤษภาส  กาญจนเมฆานันต์ (คริส)

นักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

+669 2526 5696
kritsapas.k@nia.or.th

Value หรือคุณค่าที่ผู้ใช้งาน สังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจะได้รับจากการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จต่อการสร้างนวัตกรรมเหล่านั้น นอกจากนี้เรายังควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการสร้างนวัตกรรมเหล่านั้น เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาระดับโลกและเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก

WORK

 • Analyze and conduct policy recommendations and research with various organizations
 • Assessment team for the National Innovation Award, Innovative Organization category
 • Foresight researcher and futurist at the Innovation Foresight Institute (IFI), working with multiple stakeholders domestic and abroad
 • Working team for data-driven innovation portal of NIA

EXPERTISE

I have a vast background from the industry in various sectors such as food and manufacturing, with a strong research background from my Ph.D. endeavor. I have worked at companies at various stages and understand their journeys, challenges, and requirements. I am keen in using analytical tools such as R and Power BI, and adept in using RPA to digitize digital tasks in firms. In manufacturing, I have hands on experience in Lean-enabled and agile work environments. I have started my Foresight journey at the Innovation Foresight Institute (IFI), and worked with various Foresight partners, both domestic and abroad.

CREATIVITY

A firm believer in continuous improvement and growth mindset. I self-taught Chinese, Japanese, analytical and statistical tools (e.g., Python, R, PLS-SEM), and Robotic Process Automation (mainly UiPath). I also have a keen interest in sustainability concepts and would love to learn new things. From my opinion creativity stems from a well-versed mind and perspective, therefore, I try my best to utilize my consolidated experience from different sectors to drive new changes in the government sector for the betterment of society.

EDUCATION

 • Ph.D. Candidate, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST, Taiwan Tech), Taiwan
 • Master of Management, College of Management Mahidol University (CMMU), Thailand
 • Nihon University, Faculty of Economics, Japan (Exchange)
 • Bachelor of Arts in Economics, Thammasat University, Thailand

EXPERIENCE

 • Taiwan – working with various localization, analytics, marketing, operation, research projects for startups and firms e.g., AMA tech, ReCactus, IndexAsia, Institute for Information Industry (III), Taiwan Youth Hostel etc.
 • Innovation Manager - Hi-Tech Apparel, Garment OEM for Global Brands
 • General Manger – Znoozio Co., Ltd., operated Uncle Tetsu’s Cheesecake franchise in Thailand
 • Export Account Executive – Better Foods Co., Ltd, food and processed food products export team of Betagro conglomerate
 • Analyst – Bryan Cave International Consulting (Now Bolliger & Co), consulting firm for foresight, law, customs, international trade, and government policy studies
 • Japan - Research project at Nihon University Population Research Institute (NUPRI)

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล