บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

อัฑฒ์รุจ  อิ่มบุณยวัฒน์ (บอส)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 551
atharuch.i@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล