บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

สุวรรษา  ทองหยู (แนน)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 547
suwansa@nia.or.th

การพัฒนา แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมล้วนเป็นนวัตกรรมด้วยทั้งสิ้น

WORK

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม การทำงานจะมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในการช่วยบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง     การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการนั้นๆ ว่าส่งผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดที่ได้รับผลจากโครงการบ้าง ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม

มากขึ้นว่าโครงการที่ทำมีส่วนช่วยเหลือสังคมมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการทำกิจการเพื่อสังคม แต่ในขณะนี้ในประเทศไทยมีบริษัทที่ทำการประเมินด้านนี้ไม่มากนัก แม้ว่ากระแสการทำกิจการเพื่อสังคมจะมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายมากส่วนหนึ่ง

EXPERTISE

จากพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีระบบเกษตร รวมถึงประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้ที่ทำหน้าที่วางแผน ให้คำปรึกษา ออกแบบโครงสร้างและวางระบบการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงจำหน่ายและส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้การทำงานที่ สนช. ในช่วงแรกได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นด้านเกษตรและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ในระยะต่อมาจึงได้มีโอกาสมารับผิดชอบโครงการด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งยังมีโอกาสเป็นวิทยากรในงานประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนของ สนช. ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการด้านเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับความสนใจ โดยส่วนตัวเห็นว่าภาคการเกษตรในประเทศไทยยังสามารถพัฒนาและเติบโตได้อีกมาก การส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะช่วยยกระดับธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ในอนาคตอยากมองเห็นชุมชนเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้น หรือเห็นชุมชนหรือเมืองเป็น “เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์” เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเกษตรอินทรีย์จากชนบทเข้าสู่ชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกด้วย

สิ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจจากการได้ทำงานพัฒนาโครงการนวัตกรรม คือการได้ดูแลโครงการที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เช่น แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสาขาที่มีความชำนาญโดยตรง ส่วนตัวมองว่าการได้ทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะที่กว้างขวางมากขึ้น ไม่ใช่ความชำนาญเชิงลึกเพียงอย่างเดียว เพียงแค่เราเพิ่มความพยายาม ความอดทน อดกลั้น ก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ เราสามารถใช้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพของงานและศักยภาพของเรา

CREATIVITY

ในการทำงานมักหาข้อมูลและความคิดใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต นอกเวลางานที่ผ่านมา ในบางครั้งจะมองหาแรงบันดาลใจจากการเดินทางและการถ่ายภาพ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้เห็นปัญหาสังคมที่ใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้การถ่ายภาพยังทำให้รู้สึกว่าเป็นการฝึกตัวเองให้มีสมาธิ นิ่ง และมีความอดทนมากขึ้นด้วย

 

EDUCATION

  • M.Sc., Agricultural Systems, Farm Mechanics Department, Kasetsart University
  • B.Sc., Agricultural Science, Faculty of Science, Mahidol University

EXPERIENCE

  • วางแผนและบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การผลิตและแปรรูปวัตถุดิบผักระบบการขนส่ง และการจัดซื้อวัตถุดิบ
  • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน อย.
  • ออกแบบและจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน อย.
  • ให้คำปรึกษา วางแผนระบบการเพาะปลูกและควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม