บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

อำพล  อาภาธนากร (อู๋)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

02-017 5555 # 542
amphol@nia.or.th

นวัตกรรมคือความใหม่ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่ก่อให้เกิดการยกระดับของภาคเศรษฐกิจและสังคมได้

 

WORK

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่เกิดใหม่หรือความใหม่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้เกิดการยกระดับของภาคเศรษฐกิจและสังคมได้  ในทุกๆ วันผมจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการนวัตกรรม วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนา และนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) และคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม มีการควบคุม และวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมรายโครงการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สิ่งที่ทำให้งานของผมมีความน่าสนใจคืองานของเราต้องริเริ่มแสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือและความ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นงานที่ผมมองว่ามีทั้งความสนุกและท้าทาย

สนช. ควรมีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากหน่วยงานที่หันมาทำงานคล้ายๆ สนช. เพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของพนักงาน

เช่น แผนผังงบประมาณประจำปีและการดำเนินงานขององค์กร ที่สามารถกำหนดขึ้นเองภายในได้ควรมีส่วนงบประมาณให้พนักงานที่ Initiate งานใหม่ๆ มาใช้งบในส่วนนี้ เพื่อสร้างงานที่ตอบสนองจุดต่างๆ ขององค์กรได้

EXPERTISE

กว่า 10 ปีที่ผมทุ่มเทให้กับการทำงานใน สนช. ทำให้ผมมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 โครงการและมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศ และต่างประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 20 เครือข่าย รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทย

โดยที่ผ่านมาความสำเร็จของผมคือการพัฒนาโครงการนวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ออกสู่ตลาดและขายได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกผลงานย่อมมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันและความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ ไปได้ จึงต้องร่วมเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผมคือการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งต่อให้สามารถออกตลาดได้ และเป้าหมายในอนาคตคือการสร้างแผนงาน “หมู่บ้านวิถีนวัตกรรมสังคม” (Social Innovation Village) ในการยกระดับวิถีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

 

CREATIVITY

แม้ว่างานจะหนักแต่ชีวิตก็ต้องมีสมดุลและ Work Life Balance ของผมคือการบริหารจัดสรรเวลาตามภาระหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวิธีในการมองหาไอเดียใหม่ๆ หรือสร้าง Inspiration ในการทำงานเรื่องของนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ตามช่องทางต่างๆ ทั้งโซเชียลมีเดีย วิทยุ และโทรทัศน์ ก่อนจะนำมาวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายและผู้ประกอบการไทย กิจกรรมยามว่างของผมจึงเป็นเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนำมาสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม สร้างเทรนด์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจนวัตกรรมพลังงานทดแทนให้กับผู้ประกอบการไทย

 

 

 

 

EDUCATION

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

EXPERIENCE

  • Research Assistant, Remediation Laboratory, KMUTT
  • กรรมการวิทยานิพนธ์
  • กรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม
  • วิทยากรบรรยายพิเศษ

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม