บริหาร-ที่ปรึกษา

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา

02-017 5555
sakorn@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

 • รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด/สำนักยุทธศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • หัวหน้ากองการตลาด และกองแผนงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟอร์รี่ไลน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ส่งเสริมทราเวล จำกัด
 • คณะทำงานด้านแข่งขันเยาวชนสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์
 • ที่ปรึกษากลุ่มโรงแรมเครือสมุยรีโซเทล

CURRENT POSITION

ที่ปรึกษา