บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

สุรัติ  ทีปะโยธิน (เมฆ)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

surat.t@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล