บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

วัชราวรรณ  ศักดิ์สมานชัย (กบ)

เลขานุการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 625
wacharawan.s@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล