บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ (อายุ 66 ปี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)
board5@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ประถม-มัธยมศึกษา : รร. เซนต์คาเบรียล
ปริญญาตรี : วท.บ. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : MBA Florida State University , USA
ศึกษาอบรมหลักสูตร : สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.1)
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.1)
: สถาบันกรรมการบริษัทไทย และ สถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
: IOD: DCP 8/2001, Chairman 2000 2/2001, Chartered Director 3/2008,
DCPU 2/2014
: Grid Appreciation ปี 2549
: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 สำนักงานข้าราชการ
พลเรือน ก.พ. (2556)
: หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน (สนพ. 1) (2555)
: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 (PDI 13) สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 2560
: IOD: Board that makes a different (2559)
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 จากสถาบันการสร้างชาติ
(2560)

EXPERIENCE

• พ.ศ.2558-2562: ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (สอห.) กระทรวงอุตสาหกรรม

• พ.ศ.2555 – 2558: ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• พ.ศ. 2552 – 2554: หัวหน้าคณะที่ปรึกษา บริษัท Sara Group บริษัทที่ปรึกษาประเภท A

ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ด้านพัฒนากลยุทธ์องค์กรและบริหารธุรกิจ ด้านพัฒนาการบริหารและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทมหาชนชั้นนำมากกว่า

100 องค์กร และให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

• พ.ศ.2548 – 2551: ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม

• พ.ศ. 2544 - 2546: ประธานกรรมการบริหารฟื้นฟูกิจการ บริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (VOLVO)

• พ.ศ. 2541 – 2543: Chief Executive Officer บริหาร SLC Leasing (Sitca Leasing)

• พ.ศ. 2538 – 2541: Managing Director บริษัท ธนบุรีอุตสาหกรรมยานยนต์

• พ.ศ. 2535 –2541: Executive Marketing & Business Development Director บริษัท ธนบุรีประกอบ

รถยนต์ Distributor ของรถ Mercedes Benz, Daimler Benz AG

• พ.ศ. 2534 – 2535: General Manager ให้กับ บริษัท Thai Ultimate Car

• พ.ศ. 2524 –2534: ทำงานด้านประกัน รถยนต์ และการเงินกว่า 10 ปี ที่สหรัฐอเมริกา

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2564-ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฐวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2561-ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562-ปัจจุบัน
  • กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ธันวาคม 2562-ปัจจุบัน