บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายแสงชัย  ธีรกุลวาณิช (อายุ 49 ปี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)
board13@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพรปช) สำนักนายกรัฐมนตรี