บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล (อายุ 60 ปี)

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 61)
board4@nia.or.th

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางรากฐานนวัตกรรมของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพลิกโฉมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

WORK

ในช่วงเวลา 2-3 ปีนี้ ดิฉันคิดว่าเป็นจังหวะเวลาสำคัญมากสำหรับการวางรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพลิกโฉมประเทศไทยให้ประเทศพัฒนาแล้วในระยะยาว นั่นคือผู้คนมีรายได้สูง ทำให้รายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายทั่วถึง ผลิตภาพการผลิตสูงและสังคมมีคุณภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมนั้นเป็นรากฐานสำคัญของประเทศที่สร้างศักยภาพดังกล่าว และในเรื่องนี้ สนช. ก็จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกลที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความก้าวหน้า เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน สังคมมีคุณภาพและโอกาสการพัฒนากระจายทั่วถึง

การทำงานในวาระนี้ ดิฉันมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและกำกับดูแลให้สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติสามารถดำเนินงานในการที่สนับสนุนการสร้างและการใช้นวัตกรรมในระดับภาคและระดับพื้นที่ (Regional Innovation and Innovation

Districts) เพื่อสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ (New Engine of Growth) ในระดับพื้นที่และภาคต่างๆ ซึ่งจะช่วย Unlock ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับต่างๆ และในขณะเดียวกันก็กระจายโอกาสไปในพื้นที่ต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะทำงานร่วมกับ สนช. และภาคธุรกิจเอกชนในการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภาค พื้นที่ และคลัสเตอร์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายทั้งในการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพื้นที่ ภาค และเมือง นอกจากนั้นก็มุ่งหวังว่าท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรและกำลังคนรวมถึงแรงกดดันจากข้อตกลงในด้านมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนช. จะสามารถสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs ให้นำนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างจริงจังทั้งในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น ดิฉันจึงหวังอย่างยิ่งว่าการทำงานในวาระนี้จะมีส่วนสนับสนุนและกำกับดูแล สนช. ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่กะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมของประเทศ และเสนอแนะนโยบายด้านนวัตกรรมต่อรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง การใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการที่ สนช. จะผลักดันให้เกิดคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม นอกจากนี้ ดิฉันยังมุ่งหวังว่า สนช. จะมีบทบาทนำในการทำ Innovation Foresight เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายนวัตกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนา และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย        

ในฐานะกรรมการบริหารดิฉันมองว่า สนช. จะเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและผลักดันการใช้นวัตกรรมในภาคธุรกิจในระดับต่างๆ เพราะนโยบายนวัตกรรมจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมหลังการวิจัยและพัฒนา การต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนานวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นตัวผลักดันหลักในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

EXPERTISE

จากประสบการณ์ของดิฉันในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นข้าราชการ สศช. มายาวนาน ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของ สนช. รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของประเทศสู่ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้กำหนดชัดเจนว่านวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนา สิ่งที่สำคัญคือการเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง สศช. สนช. และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านนวัตกรรมอื่นๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อผลักดันการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทุกระดับ ซึ่งในระยะต่อไปเราจะมุ่งเน้นระดับพื้นที่ ภาค และเมืองให้มีความโดดเด่นขึ้น

 

 

 

 

EDUCATION

 • Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบายการเงิน)
 • M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มศว. ประสานมิตร
 • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มศว. ประสานมิตร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 9)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 23)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Fellows
 • (Kennedy Public School, Harvard University)
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง Advanced Management Program (AMP182) Harvard Business School
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. นักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม) สานักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Leadership Program
 • โดย International Development Institute (IMD)

EXPERIENCE

 • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ผู้อำนวยการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ