บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายวิโรจน์  นรารักษ์

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

wirot@nesdc.go.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

  • รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ