บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

วรนันท์  โกยทอง (ยุ้ย)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 408
woranun.k@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล