บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

สุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์ (ไนซ์)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 410 / 411
suttirak@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • Industrial Engineering M.ENG Thammasat University

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล