บริหาร-ที่ปรึกษา

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา

ที่ปรึกษา

02-017 5555
prayoon@nia.or.th

นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบสำคัญสามประการ อันได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นพยายาม นวัตกรรมช่วยให้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้เข้มแข็ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

WORK

STRATEGY :
สนช. ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการสร้างความตื่นรู้ถึงความสำคัญของนวัตกรรม งานส่งเสริมนวัตกรรม มีขอบเขตที่กว้างขวาง สนช.จึงควรเน้นดำเนินการ ในส่วนซึ่งมีความถนัด และสามารถส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า ในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว งานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

EXPERTISE

GOAL :
มี SMEs และ Startup ซึ่ง สนช.ให้การสนับสนุน กระทั่งพัฒนาไปสู่ธุรกิจ อันเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ควรเน้นให้ความสำคัญยิ่งขึ้น คือการส่งเสริม ให้บางธุรกิจในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว ไปสู่ธุรกิจระดับภูมิภาค กระทั่ง ไปสู่ระดับโลก ทั้งนี้ โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด หรือ อื่นๆ ที่เหมาะสม

EDUCATION

 • Director Accreditation Program , Thai Institute of Directors 
 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ 3
 • Finance for the Non – Financial Manager Bangkok University of Michigan Business School 
 • M.Sc.Soc. (Master of Science and Society), University of New South Wales, Australia
 • M.E. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
 • B.E. (Electrical Engineering), University of Electro – Communication, Tokyo, Japan  

รางวัลและเกียรติพิเศษ    

 • ตุลาคม 2561 : APMP DEN Award (DEN: Developing Economies National Metrology Institute) (APMP: Asia Pacific Metrology Programme เป็นองค์การมาตรวิทยาระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค) 
 • สิงหาคม 2554 : รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่นชั้น “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” ประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี 2554

EXPERIENCE

 • สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (2558-2560)
 • ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology (Thailand)) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541-2545, 2556-2560)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548-2553)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านพัฒนาโครงการและประเมินด้านเทคนิคสายงานธุรกิจและตลาดทุน  ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (2545-2548)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ดูแลฝ่ายระบบงานคอมพิวเตอร์, ฝ่ายเทคโนโลยีและโครงการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รองคณบดี  ฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • กรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรวิทยาและการรับรองห้องปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน
 • อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ที่ปรึกษา