บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

sirirurg@gmail.com

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ“อานันทมหิดล” เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน ระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร) จากสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการกำกับดูแลกิจการหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

EXPERIENCE

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา