บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม

ประธานกรรมการ

(วันแต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)
board1@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 51)
  • Department of Surgery, Certificate in Clinical Fellow in Surgical Nutrition
  • Jaycee Burn Center, Department of Surgery, Certificate in Research Follow in Burn and Trauma
  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยาศาสตร์ท่ัวไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

EXPERIENCE

- ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร] วิจัยและนวัตกรรม (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ กย. ๒๕๖๓)
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี (๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒)
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร]ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๒ ม.ค.๒๕๕๘ - ๗ ม.ิ ย. ๒๕๕๘)
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล (๙ ธ.ค.๒๕๕๐ - ๒๑ธ.ค.๒๕๕๗)
- ผู้อำนวยการศูนย]การแพทย]กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๐ – ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗)
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (๑ ต.ค. ๒๕๔๗ - ๘ ธ.ค.
๒๕๕๐) และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษก่อนปริญญา (๑ ต.ค. ๒๕๔๙ – ๘ ธ.ค. ๒๕๕๐)
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (๑ ต.ค. ๒๕๔๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗)
- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร]ศิริราชพยาบาล (๑ ต.ค. ๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย.
๒๕๔๕)

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

1) คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว)าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร] วิจัยและนวัตกรรม (ตุลาคม ๒๕๖๓)
2) ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห)งชาติ (พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
3) ประธานคณะกรรมการแพทย] คลินิกศูนย]แพทย]พัฒนา (มกราคม ๒๕๖๑)
4) ผู้ทรงคุณวุฒิ องค]การเภสัชกรรม (ธันวาคม ๒๕๖๓)
5) ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันมาตรวิทยา (พฤษภาคม ๒๕๖๔)
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (สิงกาคม ๒๕๖๔)
7) ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส)งเสริมการสอนวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี (พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
8) ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. (ตุลาคม ๒๕๖๓)
9) กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ] (มกราคม ๒๕๖๓)
10) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม) (พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
11) กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต (ตุลาคม ๒๕๖๓)
12) ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) (มกราคม ๒๕๕๘)
13) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กรกฎาคม
๒๕๖๔)
14) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มหาวิทยาลัยบูรพา (ตุลาคม ๒๕๖๓)
15) รองประธานอนุกรรมการยาและวัคซีน ในโครงการ BCG (มกราคม ๒๕๖๔)
16) ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตุลาคม ๒๕๖๓)
17) ที่ปรึกษางานโภชนศาสตร์คลินิก รพ.ศิริราช (ตุลาคม ๒๕๕๙)
18) ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT) (มกราคม ๒๕๖๑)
19) Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of Asia) (มกราคม ๒๕๕๔)
20) Assistant Chief Administrative Officer, BDMS (พฤษภาคม ๒๕๖๔)