เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม "OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ