สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA คว้าแชมป์ “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี – นวัตกรรมแห่งปี

News 31 มีนาคม 2566 517

NIA ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากเวที 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company

ในฐานะองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยจากพันธกิจนี้ส่งผลให้ NIA ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากผลการสำรวจ 2022-2023 Thailand's Most Admired Company ในกลุ่ม “องค์การมหาชน” (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า แม้วันนี้ NIA จะก้าวมาเป็นองค์การมหาชนอันดับ 1 จากการสำรวจ 2022-2023 Thailand's Most Admired Company แต่การจะรักษาความนิยมอยู่ได้องค์กรต้องมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส โดยเฉพาะภายในที่ต้องยึดมั่นต่อเป้าหมายในการสร้าง Ecosystem ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

“ในแง่ของการสร้างแบรนด์ เราก็ไม่ต่างจากเอกชน เราอาจจะมีแต้มต่อเพราะชื่อของเรามีคำว่านวัตกรรม เพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆ คำว่า NIA สำคัญมากว่าคนจะจดจำเราแบบไหนก็อยู่ที่เราสร้างแบรนด์อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำค่อนข้างมากหากเทียบกับหลายๆ หน่วยงานราชการ สุดท้ายคือผู้บริหารต้องแอ็กทีฟมาก เพื่อทำให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่กับที่แต่เราเป็นราชการที่คอยกำหนดเทรนด์ตัวนี้สำคัญมาก”

 
ทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 มีรองธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
 
รองธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
 
โดย NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 7.26 และได้คะแนนสูงสุดในทุกตัวแปรย่อย ได้แก่
 
  1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) รวมถึงความต่อเนื่องในการคิดค้นความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ง NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 8.10
  2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) หรือความสามารถในการดำเนินงานขององค์กรที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี ซึ่ง NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 6.87
  3. ภาพลักษณ์แบรนด์ขององค์กร (Corporate Image) หรือการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมีมูลค่าแบรนด์ที่สูง ซึ่ง NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 7.80
  4. การบริหารการจัดการ (Management) มีการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากร ทีมงาน และความสามารถอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง ที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่ง NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 6.90
  5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) การเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 6.80
  6. การบริการที่ดี (Excellence Service) มีความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ ซึ่งพนักงาน ต้องมีหัวใจในการให้บริการและให้เกียรติลูกค้า NIA ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 7.10
 
นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovation ซึ่งมีองค์กรรัฐเพียง 2 แห่งที่ติดอันดับนี้ คือ NIA และโรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่งที่มีคนเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการดำเนินงานของ NIA