หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม