กรุณากรอกข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของท่าน
[ท่านสามารถละข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * หากไม่สามารถระบุได้]
 
แบบขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ชื่อโครงการนวัตกรรม
ชื่อโครงการนวัตกรรม (ภาษาอังกฤษ)
คำสำคัญ * (Keywords) ภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
5.
ภาษาอังกฤษ
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าหมายของโครงการ พัฒนาธุรกิจเดิม  สร้างธุรกิจใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ (เป็นข้อๆ)
แนวทางการดำเนินโครงการ (เป็นข้อๆ)